گروه آموزشی روان شناسی شهرستان دورود
علمی ، آموزشی - مقالات روان شناسی - نمونه سوالهای درس روان شناسی سوم دبیرستان چگونگي طراحي سؤالات -  
قالب وبلاگ
 

سؤلات چهار جوابي ( تستي )

 - روان شناسی از چه سالی به عنوان یک علم تجربی شناخته شد ؟

1) 1789            2) 1879              3) 1987                     4) 1978

2- موضوع روانشناسی علمی عبارت است از :

1) مطالعه تجربی رفتار        2) مطالعه رفتار ظاهری          4) مطالعه فرضیه های مختلف              3) مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای روانی  

3- زمانی جایگاه و اعتبار علمی افزایش خواهد یافت که...؟

1) توصیفی تجربی از پدیده ی مورد نظر انجام شود            3) فهم و تبین صحیح از پدیده مورد نظرارائه شود

2) روان شناس بتواند پیش بینی دقیقی از پدیده  مورد نظر داشته باشد       4) روان شناس بتواند پدیده ی مورد نظر را کنترل نماید

4- تحقیق(نقش کتابهای کمک درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان) برروی 30 دانش آموز در دبیرستان دهخدا مورد آزمایش قرار گرفت به این نتیجه رسیدیم که کتابهای کمک درسی باعث پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان می شود . همین تحقیق در دبیرستان فاطمیه و شاهد انجام شد و به  نتایج مشابهی  رسیدیم .  کدام ویژگی آزمون پذیری را دارا می باشد؟

1) کنترل                      2) تعریف عملیاتی                              3) تکرار پذیری                         4) آزمایش

5- کدام عبارت در مورد رویکرد روانکاوی صحیح است؟

1) نیروهای ناخود آگاه موجب برانگیخته شدن رفتار میشود   2) نیروهای ناخود آگاه تاثیری در برانگیخته شدن رفتار ندارند

3) ناخود آگاه یک فرایند زیست شیمیا یی است                     4) هر سه مورد 

6-  کدام نظریه به شدت جبر گراست؟

1) روانکاوی          2) انسانگرا              3) رفتاری                 4) زیست شناختی

7- بر اساس کدام یک از رویکردها ی روانشناسی تمام رفتارهای ما اکتسابی است؟

1) زیست شناختی     2) شناختی         3) روانکاوی       4) رفتاری

8- بررسي رفتار كودكان از كنار پارك بازي و ثبت رفتار آن ها توسط روان شناس ، مربوط به كدام يك از روش هاي تحقيق در  روان شناسي است ؟

     1) مطالعه توصيفي              2) مطالعه موردي                 3 ) مشاهده ي طبيعي                     4 ) زمينه يابي

9- کدام یک از رویکردهای روانشناسی وتوسط چه کسی "نیروی سوم"نامیده شد؟

1) انسانگرا آندرسون             2) روانکاوی -  فرید             3) شناختی   مازلو        4) انسانگرا مازلو

10- کدام یک از روشهای تحقیق در روانشناسی امکان نتیجه گیری علت ومعلولی را فراهم میسازد؟

1) روش آزمایشی       2) مطالعه همبستگی       3) مشاهده طبیعی                        4) هیچکدام

11- بر اساس کدام رویکرد رفتار با ساخت فیزیولوژیک مرتبط است؟

1) شناختی               2) زیست شناختی           3) روانکاوی                      4) رفتار گرایی

12- به طور کلی رویکرد................... در روانشناسی امروز  یک رویکرد غالب در اکثر حوزه های روانشناسی است.

1)  شناختی                2) زیست شناختی            3) روانکاوی                        4) رفتار گرایی

13- روان شناسان بر اساس این پیش فرض معتقدند که این رویکرد در بر گیرنده فرایندهایی چون درون داد ، برون داد ، ذخیره سازی و یادآوری داده ها است .

1) روانکاوی               2) شناختی                    3) رفتاری                     4) زیست شناختی

14- کدام عبارت صحیح نیست؟

1) طرحهای هم بستگی بطور کلی در سطح بالاتری نسبت به طرحهای آزمایشی قرار دارند.

2) در طرحهای هم بستگی نمی توان رابطه علت ومعلولی را استنباط کرد.

3) از طریق مطالعه هم بستگی میتوان متغییر های زیادی را بررسی کرد.

15- مشاهده طبیعی توسط..................همچون.................معرفی گردید:

1) زیست شناسان پل بروکا                                2) کردار شناسان راجرز

3)  زیست شناسان  -  آندرسون                                4)کردار شناسان لورنز

16- کدام یک از سئوالات زیر مربوط به رویکرد شناختی می باشد؟

1) اثرات محرک های مختلف بر رفتار چگونه است؟

2) هنگام خواب چه نوع فعایتهایی در مغز  اتفاق می افتد؟

3) چگونه یک مفهوم را در ذهن می سازیم؟

4) چگونه انسان از طریق توانایی های بالقوه خود به شکوفایی می رسد؟

17- این ادعا که ذهن انسان چون یک لوح سفیدی است ، با کدام رویکرد سازگار است ؟

1) رویکرد انسانگرا - مازلو        2) رویکرد رفتاری - جان لاک    3) رویکرد زیست شناختی- لشلی      4) رویکرد روان کاوی- فرید

18- مهمترین ویژگی رشد روانی اجتماعی در دوره نوجوانی چیست ؟

1) توجه انتخابی              2) خطر پذیری             3) دست یابی به تعریف خود و هویت             4) تفکر

19- رفتار درمانی از یافته های رویکرد ...........  است.

1) شناختی                 2) روان کاوی                   3) رفتاری                   4)زیست  شناختی

20- حافظه معنايي :

الف) به اطلاعات رفتاري محدود مي باشد         ب) به دانش عمومي فرد گفته مي شود كه مستقل از محيط است

ج)به دانش اختصاصي فرد گفته مي شود         د) به ويژگي ها و خصوصيات ادراكي ـ فيزيكي اشياء و افراد مربوط مي باشد

21- كدام يك از موارد زير از عوامل ريسك رفتاري نيست ؟

     1 ) خشونت و پرخاشگري            2 ) رانندگي با سرعت زياد              3 ) رد شدن از عرض خيابان          4 ) پرخوري

22- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با خواندن و نوشتن درست است ؟

     1 ) نوشتن بستگی زیادی به خواندن دارد                             2 ) نوشتن آخرین توانایی زبانی است که یاد گرفته می شود

     3 ) خواندن و نوشتن فرایندی سازنده هستند                                    4 ) همه موارد   

23- در روش آزمایشی متغیری که  دستکاری  می شود چه نام دارد ؟

1) مستقل                            2)  وابسته                       3) مداخله                  4) گواه 

24- با توجه به این فرضیه که (روش تدریس معلم بر یادگیری دانش آموزان تأثیر دارد ) ، متغیروابسته را مشخص نماید؟

1) روش تدریس معلم                   2) کتاب های کمک درسی                  3) میزان یادگیری               4) توجه دانش آموزان

25- پلیسی که بین دو نفر دزد قرار گرفته و فاصله او با هر کدام از دزدها به یک اندازه است و باید آن ها را دستگیر کند ، ممکن است دچار چه تعارضی گردد ؟

    1) گرایش گرایش      2 ) اجتناب اجتناب         3 ) گرایش اجتناب      4 ) گرایش اجتناب گرایش - اجتناب

26- موضوع روان شناسی مطالعه رفتار و فرایندهای روانی  است . منظور از فرایندهای روانی چیست؟

1) کلیه حرکات و رفتار و اعمال روانی از قبیل احساس ادراک ، تفکر ، یادگیری ، حافظه ، زبان ، انگیزش ، و هیجان

2) کلیه اعمال روانی از قبیل احساس ، ادراک ، تفکر ، یادگیر ، حافظه ، زبان ، انگیزش ، و هیجان و...

3) کلیه رفتارهای قابل مشاهده و اعماال روانی از قبیل احساس ، ادراک ، تفکر ، یادگیری ، حافظه ، زبان ، انگیزش ، و هیجان

4) کلیه رفتارهای مستقیم و غیر مستقیم و اعمال روانی از قبیل احساس ، ادراک ، تفکر، یادگیری ، حافظه ، زبان ، انگیزش ، و هیجان

27- كدام يك از موارد زير از عوامل ريسك رفتاري نيست ؟

     1 ) خشونت و پرخاشگري            2 ) رانندگي با سرعت زياد              3 ) رد شدن از عرض خيابان          4 ) پرخوري

28- در تحقیقات روان شناسی دارای دو حوزه ........ می باشیم .

1) تحقیقات محض و تجربی      2) تحقیقات علمی و کاربردی     3) تحقیقات علمی و تجربی     4) تحقیقات محض و کاربردی

29- مهمترین ویژگی کودکان در مرحله دوم رشد شناختی پیاژه عبارت است از :

1) به نگهداری ذهنی وزن میرسند     2   ) خود مرکز بین هستند                  3) هرچیزی حرکت می کند جان دارد     4) همه موارد

30- در مرحله اول رشد روانی اجتماعی اریکسون ، چه عاملی باعث اجتماعی شدن فرزند می شود ؟

1) پدر                   2) مادر                     3) پدر و مادر                  4) خانواده

31- عبارت است از تفسیر و معنی دادن به محرک ها .

1) احساس                    2) محرک حسی                  3) ادراک                 4) حافظه

32- این لوب نقش عمده ای در ادراک اطلاعات شنوایی دارد .

1) لوب پس سری           1) لوب آهیانه ای               3) لوب گیجگاهی               4) لوب پیشانی

 

33-   شکل های مقابل بیان کننده چه چیزی هستند ؟                                     

1 ) خطای ادراکی      2 ) ثبات ادراکی     3 ) خطای احساس     4 ) محدودیت ادراک حسی

34- کدامیک از محرک های زیر توجه غیر ارادی ما را بیشتر به خود جلب می کنند :

1) غیر منتظره                 2) متباین                3) تازه                  4) همه موارد

35- کدامیک از گزینه های زیر در مورد پردازش های ارادی صحیح است ؟

1) پردازش های ارادی از کنترل فرد خارج است      2) پردازش های ارادی ظرفیت شناختی ما را کاهش می دهد

3) پردازش های ارادی غیر قابل اجتنابند               4) پردازش های ارادی غیر قابل تغیرند

36- این عبارت که « اگر مطلبی را به من بگویی ، من آن را فراموش می کنم ، اگر مطلبی را به من نشان دهی من آن را به یاد می آورم ، اگر مرا در جریان یادگیری درگیر کنی ، من مطلب را می فهمم » ، بیان کننده چیست ؟ 

1) حافظه               2) اصل زمینه                  3) یادگیری فعال                         4) توجه ارادی

37- کدامیک از افراد زیر حافظه را به دو نوع اولیه و ثانویه  تقسیم کرد ؟

1) لشلی           2) پیاژه             3) افلاطون                         4) ویلیام جیمز

38- این حافظه به دانش عمومی فرد گفته می شود که مستقل از هویت شخصی فرد است .

1) رویه ای              2) معنایی                  3) آماده سازی ادراکی                               4) حوادث خاص

39- از این نوع حافظه در آگهی های تبلیغاتی استفاده می شود .

1) رویه ای              2) معنایی                  3) آماده سازی ادراکی                               4) حوادث خاص

40- وقتی یک فرد در هنگام رانندگی با تلفن همراه نیز صحبت می کند ، در حال استفاده از چه نوع توجهی است ؟

1) توجه ارادی                  2) توجه متمرکز                3) توجه غیر اردی                   4) توجه پراکنده

41- رایج ترین پاسخ رفتاری در مقابل فشار روانی عبارت است از :

1) جنگ یا گریز         2) کناره گیری         3) پرخاشگری                     4) افسردگی

42- شایع ترین اختلال روانی .....

1) اختلال اضطرابی فراگیر                 2) اختلال افسردگی         3) اختلال وسواس فکری عملی                  4) اختلال هراس

43- حساسيت زدايي تدريجي از روش هاي كدام نوع درمان مي باشد ؟

1) شناخت درمانی                    2) صحبت درمانی                      3) بینش درمانی                   4) رفتار درمانی

44- اگر در يك متن درسي به دنبال مطالبي بگرديم كه معلم سر كلاس آن را جزء سؤال هاي امتحان دانسته است، چه نوع توجهي داشته ايم ؟

 1) توجه ارادی                  2) توجه متمرکز                3) توجه غیر اردی                   4) توجه پراکنده

45- فردی که معتقد است نباید از تلفن همگانی استفاده کند چون ممکن است آلوده باشد ، دارای چه نوع اختلالی است ؟

1) اختلال اضطرابی فراگیر                 2) اختلال اضطراب         3) اختلال وسواس فکری عملی                  4) اختلال هراس

46- كدام مرحله حافظه به درون داد نيز شهرت دارد

1) یادآوری               2) رمز گردانی                      3) بازیابی                  4) نگه داری

47- کدامیک از قسمت های زیر در دوره نوجوانی دیرتر از سایر اندام به رشد نهایی خود می رسد ؟

1) سر                        2) پا                   3) اجزای صورت              4) دست ها

48- فراوان ترین و ساده ترین نوع تعارض به ترتیب عبارت است از :

1) اجتناب اجتناب و گرایش گرایش                2) گرایش گرایش و اجتناب اجتناب    

  3) گرایش اجتناب و گرایش گرایش           4) گرایش گرایش وگرایش اجتناب

49-  کدام گروه از روان شناسان از آزمون هوش و استعداد برای انتخاب کارکنان استفاده می کنند ؟

1) صنعتی و سازمانی                    2) بالینی                       3) تربیتی                  4) آموزشگاهی 

50- کودکی که هم دوست دارد شنا کند و هم از غرق شدن می ترسد ، دچار چه نوع تعارضی است ؟

1) گرایش گرایش      2 ) اجتناب اجتناب         3 ) گرایش اجتناب      4 ) گرایش اجتناب گرایش - اجتناب

51- حافظه معنايي :

الف) به اطلاعات رفتاري محدود مي باشد         ب) به دانش عمومي فرد گفته مي شود كه مستقل از محيط است

ج)به دانش اختصاصي فرد گفته مي شود         د) به ويژگي ها و خصوصيات ادراكي ـ فيزيكي اشياء و افراد مربوط مي باشد

 

52- بررسي رفتار كودكان از كنار پارك بازي و ثبت رفتار آن ها توسط روان شناس ، مربوط به كدام يك از روش هاي تحقيق در روان شناسي است ؟

     الف ) مطالعه توصيفي              ب) مطالعه موردي                 ج ) مشاهده ي طبيعي                     د ) زمينه يابي

 

53- كدام يك از موارد زير از عوامل ريسك رفتاري نيست ؟

     الف ) خشونت و پرخاشگري            ب ) رانندگي با سرعت زياد              ج ) رد شدن از عرض خيابان          د ) پرخوري

 

54-  کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با خواندن و نوشتن درست است ؟

     الف ) نوشتن بستگی زیادی به خواندن دارد                             ب ) نوشتن آخرین توانایی زبانی است که یاد گرفته می شود

     ج ) خواندن و نوشتن فرایندی سازنده هستند                                    د ) همه موارد   

 

 

 

55-  شکل مقابل بیان کننده چه چیزی است ؟                                     

    الف ) خطای ادراکی      ب ) ثبات ادراکی      ج ) خطای احساس     د ) محدودیت ادراک حسی

 

 

56-  پلیسی که بین دو نفر دزد قرار گرفته و فاصله او با هر کدام از دزدها به یک اندازه است و باید آن ها را دستگیر کند ، ممکن است دچار چه تعارضی گردد ؟

    الف ) گرایش گرایش      ب ) اجتناب اجتناب         ج ) گرایش اجتناب      د ) گرایش اجتناب گرایش - اجتناب

57- کدام عبارت ، به صورت فرضیه است ؟‌

الف ) به هنگام ازدواج باید هوش فرد مقابل را در نظر گرفت

ب ) هوش فرزندان اول خانواده ها از هوش فرزندان دوم بالاتر است

ج ) آیا بین هوش فرزندان اول و دوم خانواده تفاوت وجود دارد .

د) چرا هوش جنبه ی ارثی دارد و نباید کودکان کم هوش را سرزنش کرد

58- چنان چه « افسردگی را ناشی از فعالیت نوع خاصی از واسطه های عصبی شیمیایی در بدن انسان در نظر بگیریم » و نیز « فر آیندهای روانی را حاصل پردازش اطلاعات در ادراک و حافظه قلمداد کنیم »‌، به ترتیب ، به کدام رویکرد روان شناختی توسل جسته ایم ؟

الف ) شناختی رفتاری               ب ) رفتاری پدیدارشناختی

ج ) زیست شناختی- شناختی         د ) پدیدار شناختی روان کاوی

 

59- کدام روش پژوهشی ، به تبیین رفتار می پردازد ؟

الف) آزمایشی                   ب ) موردی         ج) زمینه یابی            د) مشاهده ی طبیعی

60- « تفکر خودمحوری » ، « بازتاب های ارثی » و « کسب عملیات شناختی » به ترتیب به کدام مرحله ی شناختی مربوط هستند ؟

الف ) حسی حرکتی ، عملیات عینی ، عملیات صوری      ب)عملیات عینی ، حسی حرکتی ، پیش عملیاتی

ج) عملیات صوری ، حسی حرکتی ، عملیات عینی         د ) پیش عملیاتی ، حسی حرکتی ، عملیات عینی

61- در مرحله ی قبل از قراردادی ، استدلال اخلاقی برکدام اساس استوار است ؟

الف) سود اجتماعی           ب) سود شخصی          ج) اصول اخلاقی          د) ارزش های اخلاقی

62- پژوهشگری در نظر دارد اثر سن برنگرش را مطالعه کند . گروه های 20 ساله ، 30 ساله و ... را با یک آزمون نگرش سنج تحت آزمایش قرار می دهد . در این پژوهش ، « متغیر مستقل » کدام است ؟

الف) آزمون                      ب) نگرش                     ج) سن                 د) تغییر نگرش

63- کدام عبارت در خصوص « توجه » صحیح است ؟

الف) توجه انتخابی ، ناهشیار است                            ب) در توجه متمرکز دو تکلیف با هم انجام می گیرد .

ج) توجه غیرانتخابی به خودی خود صورت می گیرد .    د ) در توجه تقسیم شده دو تکلیف به طور مستقل انجام می گیرد .

مرحله ی برون داد به کدام یک از مراحل حافظه اطلاق می شود ؟

الف) نگهداری              ب) کدگذاری              ج) رمز گردانی                د) بازیابی

64- مطابق تصویر مقابل ، شیوه ی انتقال اطلاعات در نظام حافظه ، به ترتیب ( از شماره 1 تا شماره 4 ) کدام است ؟  ( فصل سوم )

حافظه ی حسی

2

3

حافظه ی  بلند  مدت

حافظه ی کوتاه مدت

الف ) توجه زوال تمرین مداخله

ب ) توجه زوال مداخله تمرین

ج ) زوال توجه مداخله تمرین

4

1

جابجایی

د ) زوال توجه تمرین مداخله

 

65- « فریاد کردن » و « خشم » به ترتیب بیانگر کدام پاسخ در برابر فشار روانی هستند ؟

الف ) هیجانی رفتاری     ب) فیزیولوژیکی هیجانی   ج) رفتاری هیجانی     د) رفتاری فیزیولوژیکی

 

57- اضطراب در کدام موقعیت ، اضطراب بهنجار تلقی می شود ؟

الف ) ترس از عکس مار    ب) تنها ماندن در خانه        ج ) سوار شدن به آسانسور   د) حضور در جلسه امتحان

58- کدام عبارت صحیح است ؟

الف ) بارانی بودن روز مسابقه فوتبال یک نوع ناکامی اجتماعی است .

ب ) داشتن قد کوتاه با هدف بسکتبالیست شدن یک ناکامی اجتماعی است .

ج ) هر اندازه هدف قوی تر و فوری تر باشد ، میزان ناکامی در اثر عدم دستیابی به آن افزایش می یابد .

د ) جریمه شدن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای رانندگان متخلف یک ناکامی غیراجتماعی است .

 

58- کدام دسته از علایم ، نشانگر چهار نوع کلی اشتغالات ذهنی افراد وسواسی هستند ؟

1 ) تندی نظافت وارسی کردن تعریق        2 ) کندی نظافت مردد بودن وارسی کردن

3 ) نظافت سرگیجه وارسی کردن تپش شدید قلب     4 ) سعی در انجام همزمان دو کار تعریق تپش شدید قلب

59- کدام رویکرد زیر عدم توانایی در سخن گفتن را نتیجه نارسایی منطقه ای از مغز می داند؟

الف) روان کاوی       ب) زیست شناختی       ج) رفتاری      د) شناختی

60- اطلاعاتی نظیرجمعه­گذشته معلم­کلاس اول خود را در کوه­دیدم و دمشق پایتخت­سوریه است به ترتیب­مربوط به کدام­نوع­حافظه است؟

الف)  خاص رویه ای      ب) معنایی حوادث خاص     ج) خاص- معنایی      د) هر دو معنایی

61- در فرآیند آموزش خواندن چند بخش اصلی را باید از هم تمیز داد؟

الف) آواشناختی و کلمه خوانی                            ب) کلمه خوانی و مفهوم خوانی £    

ج) مفهوم خوانی و نشانه های متن                       د) کلمه خوانی و تحلیل ساختاری

62- موضوع روانشناسی چیست؟

الف) مطالعه علمی رفتار                               ب) مطالعه علمی  فرایند های روانی

  ج) مطالعه علمی رفتار و فرایند های روانی        د) مطالعه مهارت های زندگی

63- کدام دانشمند رویکرد انسانگرا را نیروی سوم در روان شناسی نام گذاری کرد؟

الف) پاولف       ب) ابراهام مازلو          ج) فروید         د) ژان پیازه

64- پژوهشگری با روش آزمایشگاهی این فرضیه را که « اضطراب موجب کاهش بهره ی هوشی می شود» تحقیق می کند به ترتیب متغیر مستقل و وابسته کدام است؟

الف) هوش-اضطراب                                 ب) بهره هوشی- اضطراب     

ج) اضطراب بهره هوشی                          د) اضطراب- اضطراب

65- تحقیق در کدام زمینه کاربردی خواهد بود؟

الف) بررسی علل تصادفات رانندگی               ب) تحقیق درباره روان شناسی فضا                                                       ج) مطالعه اثر آب و هوا بر خلق                      د) تحقیق در مورد روان

66- محققی می خواهد تاثیرمیزان دقت بر توانایی یادآوری دانش آموزان را بررسی کند وی سعی میکند اثر متغییرهایی مانند هوش ، روش تدریس،محتوای درس و... را حذف نماید.محقق سعی دارد کدام مؤلفه را رعایت کند؟

الف) کنترل                 ب) تعریف عملیاتی                 ج) تکرار پذیری             د) آزمون پذیری

67- در این دیدگاه فرض بر این است که هر فرد مسئول اعمال خویش است واو تنها کنترل کننده اعمال خود است.

الف) روانکاوی            ب) رفتاری                        ج) شناختی                د) انسانگرایی  

68- در حین رانندگی توجه ما از نوع..................... می باشد .

الف) غیر ارادی- متمرکز    ب) غیر ارادی- تقسیم شده         ج) ارادی- تقسیم شده          د) ارادی- متمرکز

69- منظور از یادگیری هدفمند وهوشیارانه یادگیری .............. است.

الف) عمقی               ب) معنایی              ج) ارادی                   د)ضمنی

70- اطلاعات مربوط به اینکه "ایران یک کشور آسیایی ست" درکدام نوع حافظه بلندمدت قرار میگیرد؟

الف) رویه ای            ب) آماده سازی ادراکی              ج) معنایی                 د) رویدادی

71- در کدام یک از فعالیتهای زیر از روش "اثر تولید" برای یادگیری استفاده شده است؟

الف) دیکته               ب) جمله سازی                     ج) انشاء                  د) مشق نوشتن

72- كودکانی که اتاق خود را به خاطر دیدن تلویزیون مرتب می کنند در کدام مرحله رشد اخلاقی گلبرگ قرار دارند.

الف) قراردادی     ب) مافوق قراردادی    ج) قبل از قراردادی         د) پس از قراردادی

73- مهمترین تحول در رشد شناختی در دوره نوجوانی در کدام مرحله صورت می گیرد؟

الف) پیش عملیاتی       ب) عملیات عینی     ج) عملیات صوری             د) حسی- حرکتی

74- خانمی در حین آشپزی به برنامه رادیویی گوش می دهد از کدام توجه استفاده می کند؟

الف) توجه ارادی              ب) توجه پراکنده            ج) توجه غیرارادی           د) توجه متمرکز

75- اگر تلاش بدن برای جنگیدن با فشار روانی بی نتیجه بماند و فشار روانی ادامه یابد شخص وارد مرحله .............. می شود.

الف) مرحله هشدار      ب) مرحله مقاومت              ج) مرحله فرسودگی                د) مرحله مقابله ای

76-  معروفترين تقسيم بندي مربوط به كدام سيستم حافظه مي باشد و چه كسي آن را ارائه نموده است ؟

 الف) كوتاه مدت افلاطون             ب) ويليام جيمز بلند مدت          

 

ج ) تولوينگ بلند مدت                    د ) پياژه درون داد

77- اين سيستم حافظه در پايين ترين مرحله و محدود به اطلاعات رفتاري مي باشد .

 

الف) حافظه حسي             ب) حافظه رويه اي           

 

ج) حافظه حوادث خاص              د) حافظه آماده سازي ادراكي

78- يادگيري شرطي و مهارتهاي ادراكي ،حركتي مربوط به اين نوع حافظه مي باشند .

 

الف) حافظه رويه اي        ب) حافظه كوتاه مدت        

 

ج) حافظه بلند مدت                د) حافظه معنايي

79- اين حافظه اطلاعات مربوط به ويژگيها و خصوصيات ادراكي ، فيزيكي اشيا و افراد را در برمي گيرد .

 

الف) حافظه رويه اي         ب) حافظه آماده سازي ادراكي     

 

ج) حافظه معنايي         د) حافظه حوادث خاص

80- حافظه نهان مربوط به كداميك از انواع حافظه مي باشد ؟

 

الف) حافظه رويه اي          ب) حافظه معنايي            

 

ج) حافظه آماده سازي ادراكي       د) حافظه كوتاه مدت

اين حافظه مربوط به دانش عمومي فرد بوده ومستقل از هويت شخصي اوست .

 الف) حافظه حسي              ب) حافظه معنايي            

 

ج) حافظه حوادث خاص                 د) حافظه رويه اي

81- بالاترين مرحله حافظه از نظر تولوينگ كدام است ؟

 

الف) حافظه بلند مدت           ب) حافظه حوادث خاص        

 

ج) حافظه كوتله مدت        د) حافظه معنايي

82- يادآوري اطلاعات در اين نوع حافظه مستلزم آگاهي وهوشياري زياد مي باشد .

 

الف) حافظه معنايي         ب) حافظه حوادث خاص       

 

ج) حافظه رويه اي        د) حافظه آماده سازي ادراكي

 

83-دركدام نوع حافظه بازيابي اطلاعات ازنوع حافظه آشكار است ؟

 

الف) حافظه آماده سازي ادراكي      ب) حافظه معنايي       

 

ج) حافظه حوادث خاص      د) حافظه رويه اي

 

 84- كدام قسمت ازمغزنقش مهمي دريادگيري و حافظه دارد ؟

 

الف) لوبهاي قشر خاكستري مخ        ب) هيپوتالاموس      

 

ج) هيپوكامپوس       د) تالاموس

 

85- اگر هيپوكامپوس در انسان يا حيوان برداشته شود چه اختلالي در حافظه پيش مي آيد ؟

 

الف) حافظه جديد تشكيل مي شود ولي حافظه قديمي از بين مي رود .

 

ب) در حيوان حافظه مختل مي شود ولي در انسان حافظه جديد تشكيل نمي شود .

 

ج) حافظه جديد تشكيل نمي شود ولي حافظه قديمي باقي مي ماند .

 

د) درحافظه انسان اثري ندارد ولي حافظه حيوان مختل مي شود .

 86- لوب آهيانه اي دركدام نوع حافظه نقش دارد ؟

 

الف) حافظه زماني             ب) حافظه كاري          

 

ج) حافظه حسي         د) حافظه بلندمدت

 

87- اين روانشناس به تقليد وتقويت محيط دريادگيري زبان اهميت مي دهد .

 

الف) پياژه   ب) اسكينر     ج) چامسكي          د) ويليام جيمز

88- واكنش معمول دربرابر ناكامي چه مي باشد ؟

 

الف) افسردگي   ب) استرس     ج) پرخاشگري        د) گوشه گيري

89- به عمل آگاهانه جهت آسيب رساندن به ديگران و اشيا را ………… گويند .

 

الف) پرخاشگري   ب) عصبانيت    ج) اضطراب شديد     د) انتقام

زماني كه فرد از بين دو هدف مطلوب قادر به انتخاب نيست گويند دچار ………..شده است .

 

الف : كشمكش         ب : تعارض     ج : ناكامي           د : استرس

 

90- ساده ترين نوع تعارض كه توام با كمترين فشار رواني است كدام است ؟

 

الف) اجتناب اجتناب         ب) كرايش گرايش      

 

ج) گرايش-اجتناب            د) اجتناب گرايش

 

91- چتربازي وسقوط آزادبراي يك نوجوان بيانگر كدام نوع تعارض مي باشد ؟

 

الف)گرايش-اجتناب          ب) گرايش-گرايش        

 

ج) اجتناب-اجتناب          د) اجتناب-گرايش

 

92- امتناع كودك بيمار از خوردن دارو بيانگر كدام نوع تعارض مي باشد ؟

 

الف) گرايش-گرايش          ب) اجتناب-گرايش         

 

ج) گرايش-اجتناب           د) گرايش-اجتناب

 

93- دركدام نوع تعارض فرد با حالت دوسوگرايي مواجه مي گردد ؟

 

الف) گرايش-اجتناب           ب) اجتناب-اجتناب          

 

ج) گرايش-گرايش          د) هرسه مورد

 

94- فراوان ترين نوع تعارض درزندگي آدمي كدام مورد مي باشد ؟

 

الف) گرايش-گرايش             ب)گرايش-اجتناب           

 

ج) اجتناب-اجتناب          د) ب وج

95- زماني كه فرد در مقابل فشاررواني دست به پرخاشگري مي زند ، واكنش او از كدام نوع است ؟

 

الف) پاسخ رفتاري                ب) پاسخ فيزيولوژيكي         

 

ج) پاسخ هيجاني        د) پاسخ گفتاري

96- احساس درد درمعده يا سردرد در مقابل فشاررواني بيانگر كدام نوع واكنش مي باشد ؟

 

الف) پاسخ هيجاني              ب) پاسخ فيزيولوژيكي          

 

ج) پاسخ رفتاري        د) الف وج

97- تاثیر فعالیت های مغز و سیستم هورمونی بر فعالیت های روانی در کدام رویکرد مورد مطالعه قرار می گیرد ؟

الف) پدیدارشناختی             ب) زیست شناختی                  ج) شناختی                  د) روانکاوی

کدام یک از رویکردهای زیر ، تنها بر رفتارهای قابل مشاهده فرد تاکید می ورزند ؟

الف) روانکاوی               ب) پدیدارشناختی                   ج) زیست شناختی                    د) رفتاري

98- روانشناسان برای تبیین های علی و معلولی از کدام روش تحقیق و مطالعاتی سود می جویند ؟

الف) مطالعات تجربی              ب) مطالعات همبستگی               ج) مطالعات موردی                 د) مشاهده طبیعی

99- وقتی با افزایش یک متغیر ، متغیر دیگر کاهش یابد و با کاهش یک متغیر ، دیگری افزایش یابد می توان گفت بین آنها ........ موجود است .

الف) همبستگی منفی         ب) همبستگی مثبت                ج) همبستگی مثبت و منفی        د) عدم همبستگی

100- در کدام یک از حوزه های تحقیقی علم روانشناسی هدف ، استفاده علمی از یافته های روانشناسی در زندگی روزمره است .

الف) محض                 ب) شناختی                    ج) کاربردی                    د) اجتماعی

101- کدام گروه از روانشناسان از آزمون هوش و استعداد برای انتخاب کارکنان استفاده می کنند ؟

الف) صنعتی و سازمانی                  ب) بالینی                     ج) تربیتی                       د) آموزشگاهی 

102- برجستگی نظریه اریکسون آن است که :

الف) رشد رافقط به دوره ی کودکی محدود می کند       ب) رشد را به دوره ی کودکی و نوجوانی محدود می کند  

  ج) رشد را به دوره ی بزرگسالی محدود می کند                  د) رشد را تا پایان عمر ادامه دارد

103- کدام یک از گزینه های زیر را می توان ویزگی اصلی اختلال اسکیزوفرنی دانست ؟

الف) اختلال عاطفی           ب) اختلال هیجانی                   ج) اختلال فیزیولوژیک                 د) اختلال تفکر

104- زماني كه دست يابي به يك هدف به تاخير بيافتد منجر به ………….. مي شود .

 

الف) افسردگي   ب) استرس    ج) ناكامي            د) بيماري رواني

 

 

 

105-     به تغییرات پی درپی ومنظمی که از زمان انعقا د نطفه تا هنگام مرگ اتفاق می افتد0

الف) رسش         ب) یادگیری       ج) رشد       د) بلوغ

106-     در این دوره کودک از نمادها استفاده می کند و خود مرکز بین است0

الف) حسی- حرکتی            ب) پیش عملیاتی               ج) عملیاتی           د) عملیات صوری

107-     از نظر کدام روان شناس افراد درهر مرحله از رشد بحران ها وتعارض های روانی- اجتماعی راتجربه می کنند0

الف) فروید             ب) ژان پیاژه                   ج) اریکسون                      د) مازلو

108-     این نظریه که"کودک باید درهرمرحله از رشدخود بحران ها وتعارض ها را بصورت موفقیت آمیزی حل کند تا برای مرحله بعدی آمادگی کافی داشته باشد0"از کیست0

الف) پیاژه              ب) کلبرگ                  ج) اریکسون                   د) ویلیام جیمز

109-     خود مرکزی کودک مربوط به کدام مورد می باشد0

الف) رشد جسمانی      ب) رشد شناختی            ج) رشد هیجانی         د) رشد اجتماعی

110- در نظریه شناختی پیاژه کدام مورد،محور مطالعات پیاژه قرار گرفته بود0

الف) توجه بیشتربه پاسخ های غلط کودکان    

 ب) توجه به حل بحران ها وتعارض ها درهردوره

ج) توجه به مراحل دشوار وامکان غلبه بربحران ها        

  د) توجه به پاسخ درست کودکان

111- مبنای استدلال اخلاقی کودکان در دوره قبل از دبستان بر اساس نظر کلبرگ چیست0

الف) منفعت اجتماعی      ب) منفعت شخصی     ج) اصول اخلاقی        د) قوانین اجتماعی

112- نوجوانانی که در پایان دوره نوجوانی به تعریف خود مناسب دست یافته باشند چه ویژگی دارند0

     الف) دارای اضطراب متوسط                       ب) استدلال اخلاقی قراردادی

      ج) ارتباط کلیشه ای با دیگران                      د) دارای اضطراب زیاد  

113- یک حدس اولیه قابل بررسی تجربی درباره پدیده مورد نظر را چه می­گویند؟        

الف) نظریه                            ب) فرضیه                              ج) استقرا                               د) قیاس

 

 

 

 

114- کدام یک از موارد زیر، جزء ویژگی­های آزمون پذیری یا تجربه پذیری محسوب نمی شود؟                                         

الف) کنترل                           ب) تعریف عملیاتی                               ج) تکرار پذیری   د) آزمایش

115- اولین قدم در ایجاد دانش چه نام دارد؟                                                 

الف) توصیف                         ب) پیش بینی                        ج) استقرا                               د) قیاس

115- در این روش دانشمند پس از مشاهدات اولیه، یک حدس اولیه قابل بررسی تجربی درباره پدیده مورد نظر ارائه می دهد:                                                                    

الف) توصیف                         ب) پیش بینی                        ج) استقرا                               د) قیاس

116- یک حدس اولیه قابل بررسی تجربی درباره پدیده مورد نظر را چه می­گویند؟        

الف) نظریه                            ب) فرضیه                              ج) استقرا                               د) قیاس

117- در این تکنیک به افراد آموزش داده می­شود تا فرایندهای جسمانی خود مانند تپش قلب و فشار خون را که پاسخ­هایی خودکارند و معمولاً تحت کنترل ارادی فرد نیستند مهار کنند: 

الف) بیزاری درمانی             ب) رفتاردرمانی   ج) حساسیت زدایی منظم         د) پس خوراند زیستی

118- متغیری که دستکاری می شود تا اثر آن بر متغیر دیگر مشاهده و اندازه گیری گردد: 

الف) مستقل                            ب) وابسته                               ج) مزاحم                              د) عامل

119- متغیری که محقق نمی تواند آن را دستکاری کند اما نتیجه تحقیق در آن مشاهده و اندازه گیری می­گردد یا به جنبه های از رفتار اشاره دارد که می تواند اندازه گیری و یا ارزیابی شود را چه می نامند؟                                                                                      

الف) مستقل                            ب) وابسته                               ج) مزاحم                              د) عاملد) مطالعة موردی

120- کدام هدف حوزه تحقیقی در روان شناسی، گسترش و افزایش دانش در پدیده مورد نظر و بطور خاص رفتار می باشد؟                                                                    

الف) عملیاتی                         ب) حرفه ای                         ج) بنیادی                              د) کاربردی

121- کدام تحقیق از نوع بنیادی است؟                                                        

الف) مطالعه اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر میزان مصرف

ب) مقایسه عوامل بزهکاری نوجوانان در روستاها و شهرها

ج) مطالعه علل پایین بودن مطالعه در بین دانش آموزان

د) مقایسه سلامت روانی مادران تحصیل کرده و تحصیل نکرده

122- کدام یک از موارد زیر در حوزه تحقیقات کاربردی مطرح است؟                      

الف) بررسي تفاوت بین انسان و ماشین                              

ب) بررسي رابطه بین مغز و رفتار انسان

ج) بررسي چگونگي پردازش اطلاعات در مغز 

د) چگونه می­توان کیفیت خواندن را در دانش آموزان بهبود بخشید؟

123- پردازش اطلاعات در زمینه های اصلی توجه، حافظه، تفکر و زبان و حل مسأله، نشانگر علاقه محقق به کدام حوزه تحقیق بنیادی است؟                                            

الف) اجتماعی                       ب) شناختی                           ج) فیزیولوژیک                    د) رشدی

 

سؤال هاي تكميل كردني

 

1- اولین هدف در روان شناسی علمی، ..................... پدیده های رفتاری و روان شناختی است. 

2- هدف اصلی و بنیادی فعالیت علمی، رسیدن به توصیفی ................ و .................... از حوادث و رویدادهاست.                                                                                      

3- محقق برای آن که تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را بررسی کند، باید سایر متغیرهای تأثیر گذار را شناسایی و تأثیر آن را به حداقل برساند، به این فرایند ................ گویند.                

4- یک نظریه علمی از طریق دو فرایند مکمل................و  ................ انجام می شود.   

5- یکی از چالش­های مهم روان شناسی ، موضوع مورد مطالعه­ی آن ، ................. است

 

6- موضوع علم روان شناسی مطالعه­ی علمی ................و................است.                   

7- در رویکرد زیست شناختی ، فرض بر آن است که رفتار، تفکر، انگیزش، هیجان ، سلامت و بیماری با ساخت ................ مرتبط است.                                                        

8- کارل لشلی در آزمایش های کلاسیک خود از روشی به نام................ که برداشت قسمت هایی از مغز به وسیله عمل جراحی یا توسط سوزاندن با الکترود است، استفاده کرد.     

9- نظریه روان کاوی در تبیین تحول انسان به نقش تعامل................و ................ دوران کودکی تأکید می کند.                                                                                      

10- رویکرد شناختی ذهن انسان را به یک................تشبیه می کند.                        

11- آبراهام مازلو، رویکرد انسان گرایی را................در روان شناسی نام گذاری کرد.     

16- از مزایای اصلی روش آزمایشی، ................ آن می باشد

17- در مرحله ی پیش عملیاتی رشد شناختی پیاژه ، تفکر انسان ........................... است.

18-  رویکرد .................................... بر تجربه منحصر به فرد انسان سروکار دارد.

19- شنیدن و خواندن به عنوان سیستم ................................ گفته می شود.

20- تند صحبت کردن و گاهی اوقات به طور انفجاری صحبت کردن مربوط به ویژگی های شخصیتی .................... است

21- دوره ی قبل از تولد به سه مرحله ................ ،   ............... و................. تقسیم می شود .                               22- ناحیه ورنیکه در................ قراردارد وآسیب دراین ناحیه باعث ............... می شود.    

23- هنگامی که راه دستیابی به یک هدف خواستنی بسته شود یا دست یابی به آن به تاخیر افتد .........روی میدهد.     

24- در مرحله قبل از قراردادي ، استدلال اخلاقي كودكان بر مبناي ..................................... مي باشد . 

25- فردي كه سر صف شلوغ نانوايي با صبر منتظر رسيدن نوبت خودش مي ماند ، داراي تيپ شخصيتي .................. است .

26- تفسير و معني دادن به محرك هاي حس شده ............................ نام دارد .

27- رويكرد ............................ به بررسي رفتار قابل مشاهده فرد  مي پردازد .

28- زماني كه دست يابي به يك هدف به تاخير بيافتد منجر به ………….. مي شود .

29- به عمل آگاهانه جهت آسيب رساندن به ديگران و اشيا را ………… گويند .

30- زماني كه فرد از بين دو هدف مطلوب قادر به انتخاب نيست گويند دچار ………..شده است .

31- زماني كه فرد در مقابل فشاررواني دست به پرخاشگري مي زند ، واكنش او از  نوع ......................... است

32- سنین بین............را دوره نوجوانی می گویند.

33- عبور اطلاعات از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت نيازمند ..... است .

34- عبور اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت نيازمند ........ است .

 

 

 

سؤال هاي كوتاه پاسخ

 

 

 

1- در نظریه اریکسون دوره كهنسالي با کدام مرحله از بحران روانی اجتماعی آغاز می شود؟

2- به نظر شما چرا خیاط ها برای افراد کوتاه قد لباس با طرح های راه راه عمودی توصیه می کنند؟

3- اگر شما مجبور به انتخاب یکی از دو رشته تحصیلی مورد دلخواه باشید کدام تعارض پیش روی شماست؟

4- متغیر وابسته و مستقل را در مثال «تاثیر نرم افزار آموزشی» در یادگیری دانش آموزان را مشخص کنید؟(

5- اگر فردی بر اثر تصادف در فهم سخن دیگران با دشواری روبرو شود به کدام ناحیه مغزی وی آسیب رسیده است؟

6- یکی ازمشهورترین روش های رفتاردرمانی رانام ببرید؟

7- موضوع روانشناسی چیست ؟

8- فردی که شدیدا رقابت جویی بوده وازخود ودیگران توقع زیادی دارد دارای چه نوع الگوی رفتاری است ؟

9- مناسب ترین روش های درمانی برای افسردگی وهراس های مرضی رابنویسید

10- اطلاعات براي عبور از حافظه حسي به حافظه كوتاه مدت نيازمند چه چيزي ميباشند ؟

11-  كدام مرحله حافظه به درون داد نيز شهرت دارد ؟

12-   اگر در يك متن درسي به دنبال مطالبي بگرديم كه معلم سر كلاس آن را جزء سؤال هاي امتحان دانسته است ، چه نوع توجهي داشته ايم ؟

13- وقتی ما در مقابل فشار روانی دچار عصبانیت می شویم ، از چه نوع واکنشی استفاده کرده ایم  ؟

14-کدامیک از اصول حافظه به " اصل زمینه " شهرت دارد ؟

15- فردی که معتقد است نباید از تلفن همگانی استفاده کند چون ممکن است آلوده باشد ، دارای چه نوع اختلالی است ؟

16- کودکانی که اتاق خود رابه خاطر دیدن تلویزیون مرتب می کنند درکدام مرحله رشد اخلاقی کلبرگ قراردارند؟

17- برای هرکدام ازموضوعات زیر چه روش تحقیقی راپیشنهاد می کنید ؟ 

الف: تاثیر روش تدریس در یادگیری دانش آموزان .                    روش: ........................

ب: بررسی رفتار مهربانانه مادر نسبت به کودک .                      روش: .......................

 

18- درهریک از ادراکات زیرکدامیک ازلوب هانقش دارد؟

الف: ادراک شنوایی ....................                  ب: تکلم وکنترل حرکات ظریف .........................

ج: ادرک بینایی .........................                  د: ادراک اطلاعات پوستی لامسه ای....................

19- درمقابل دیدگاه شناختی کدام رویکرد قراردارد؟

 

 

 

سؤال هاي صحيح - غلط

 

1- وقتی یک فرد در هنگام رانندگی با تلفن همراه نیز صحبت می کند ، در حال استفاده از توجه متمرکز است . (        )

2- در انجام فعاليــت هاي روزمره ، هرچــقدر كه دو تكليف به هم شبيه تر باشــند انجام همزمان آن دو تكليف با يكديگر آســان تر است . (        )

3- مهمترين ويژگي رشد رواني ـ اجتماعي در دوره نوجواني ، ويژگي شكست ناپذيري و قهرمان سازي است . (        )

4- در روش رفتار درمانی توسط روان شناسان بالینی ، از دارو درمانی و الکتروشوک نیز استفاده می شود . (        )

5- رایج ترین پاسخ رفتاری در مقابل فشار روانی پاسخ جنگ و گریز است. (    ) 

6-  روان پزشکان برای درمان اختلال های روانی از حساسیت زدایی تدریجی استفاده می کنند. (        )

7-  روش همبستگی رابطه ی علت و معلول را مطالعه نمی کند. (        )

8-  باورها، عقاید و مفاهیم در حافظه ی حوادث خاص قرار دارند. (        )

9- ویلیام جیمز حافظه ثانویه را حافظه خود آ گاه ، قابل دسترس و مربوط به گذشته می داند . (        )                          

10- امروزه مشخص شده است که نیمی ازمرگ ومیرها درنتیجه ی رفتارها وروش های غلط زندگی است . (        )

11- زماني كه دست يابي به يك هدف به تاخير بيافتد منجر به تعارض مي شود . (        )

12- به عمل آگاهانه جهت آسيب رساندن به ديگران و اشيا  انتقام مي گويند . (        )

13- ساده ترين نوع تعارض كه توام با كمترين فشار رواني است ، تعارض گرايش اجتناب نام دارد . (        )

14- معروف ترین تقسیم بندی حافظه مربوط به تولوينگ است . (        )

15- معمولی ترین واکنش دربرابرناکامی كوشش و جديت می باشد. (        )

16- تعارض جاذب دافع به سختي حل مي شود . (        )

17- در همبستگي منفي بين دو متغيير ارتباط معكوس وجود دارد . (        )

18- رویکرد  شناختي انسان را موجودی آگاه و هشیار می داند . (        )

19- زیگموند فروید سردمدار رویکرد روانكاوي است . (        )

20- بر اساس نظریه پیاژه  تفکر خود مرکزی کودک  در مرحله ی سوم ایجاد می شود . (        )

21- در مرحله ی مافوق قراردادی رشد ، استدلال اخلاقی بر مبنای اصول اخلاقي صورت می گیرد . (        )

22- توجه به توانایی ذهنی اشاره دارد که اطلاعات خاص را از میان اطلاعات دیگر انتخاب و به پردازش بیشتر آن میپردازد . (        )

23- در توجه انتخابی چیزهایی را انتخاب می کنیم که با انتظارات ما هماهنگی نداشته باشد . (        )

24- در توجه غیر انتخابی محرک هایی که تازه و غیرمنتظره و تعجب انگیز هستند توجه ما را كمتر به خود جلب میکنند (        )

25- توجه انتخابی واکنش آن چیست را در ما بوجود می آورد و توجه ما را بیشتر جلب می کند . (        )

در سیستم شناختی ما یک صافی وجود دارد که به اطلاعات خاصی در هر زمان مشخص اجازه عبور می دهد که به آن گلوگاه (        )شناختی  گفته می شود . (        )

26- تقسیم بندی حافظه به دو نوع اولیه و ثانویه از ويليام جيمز است . (        )

27- عبور اطلاعات از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت نیازمند تمرين و تكرار است . (        )

28- زبان شفاهی شامل شنيدن و نوشتن است .  (        )

29- به عواملی که باعث افزایش ضریب ابتلا به بیماری ، صدمه و آسیب یا مرگ زودرس می شوند در اصطلاح ريسك رفتاري گفته می شود . (        )

30- باورهای غلطی که در فرد بیمار وجود دارد ولی هیچگونه واقعیت خارجی ندارد توهم گفته می شود . (        )

 

 

سؤال هاي تشريحي

 

 

1- منظور از فرضيه چيست ؟ توضيح داده و مثالي ذكر كنيد .

2-  شنيدن حسي و شنيدن معنايي را با ذکر مثالي تبیین كنيد .

3- استفاده از خود كاذب در نوجوانان به چه دلايلي صورت مي گيرد ؟ (2 مورد ذكر كنيد . )

4- براي بهبود نوشتن چه راهكارهايي وجود دارد ؟ دو مورد بنويسيد .

5- يك نوع تعارض گرايش گرايش را كه در طول زندگي خود تجربه كرده ايد نام برده و بنويسيد چگونه اين تعارض را برطرف نموده ايد .

6- شروع سن بلوغ به چه عواملي بستگي دارد ؟ بنويسيد . « ذكر 4  مورد كافي است »

7- با مقایسه واکنش های مختلف در برابر ناکامی چه نتیجه ای می توان گرفت ؟ توضیح دهید .

8- منظور از توجه چیست ؟ بنویسید .

9- دربهبود نوشتن چه راهکارهای وجوددارد ؟ سه مورد را ذكر كنيد .

10- شایع ترین خطاهای گفتاری رانام ببرید .

11- بین خواندن ونوشتن چه شباهت هايی وجوددارد ؟ بنويسيد .

12- سلامت روانی راتعریف کنید .

13- انواع تعارض های روانی رانام ببرید و براي هركدام مثالي ذكر كنيد .

14- روانشناسان بالینی وروانشناسان مشاوره ای درچه زمینه فعالیت می کنند ؟ توضیح دهید .

15- مطابق تصویرمقابل نحوه ی انتقال اطلاعات درنظام حافظه ازیک سیستم به سیستم دیگررابه ترتیب بنویسید؟                                                            

                                                                                    3                                       2                                  3 

 

 

 

 


 

16- عوامل مؤثر بر شروع سن بلوغ را نام ببريد.

17- ادراك را تعريف كنيد.

18- تولوينگ حافظه بلند مدت را به چند دسته تقسيم كرده است ، آنها را نام برده و مثالي براي هركدام ذكر كنيد .

19- ناكامي را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد .

20- تعارض را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد .

21- علائم اختلال اسكيزوفرني را نام ببريد.

22- مفهوم رسش را با ذكر مثال توضيح دهيد .

23- نتايج بلوغ زود رس و ديررس در دختران و پسران را با يكديگر مقايسه كنيد.

24- كودكان دوره دبستاني از نظر استدلال اخلاقي چه تفاوتي با نوجوانان دبيرستاني دارند؟ توضيح دهيد .

25- تفاوت توجه انتخابي و غير انتخابي را با ذكر مثالي بيان نماييد.

26- از اصول مهم حافظه « اثر توليد » را با ذكر مثالي بيان نماييد.

27- تعارض اجتناب اجتناب را توضيح داده و مثالي ذكر كنيد .

28- براي تامين بهداشت رواني خود چه اصولي را به كار مي بريد ؟

29- چرا افراد با تيپ شخصيتي الف بيشتر در معرض اختلالات قلبي و عروقي هستند ؟

30- روانشناسی ازچه سالی و توسط چه كسي به عنوان یک علم تجربی شناخته شد؟

31- عبوریک عابرازیک طرف خیابان به طرف دیگر خیابان را از دیدگاه زیست شناختی توضیح دهید .

32- انواع همبستگی را نام برده وباذکرمثال باهم مقایسه کنید.

33- با طرح یک آزمایش اثرمتغیرمستقل راروی متغیروابسته باذکرمثال توضیح دهید.

34- تفاوت یافته ای آزمایشی با یافته ای همبستگی چیست؟دومورد بیان کنید.

35- وظیفه روانشناس بالینی چیست؟ بنويسيد .

36- وظیفه روانشناس آموزشگاهی چیست؟

37- وظایف روانشناسان آموزشگاهی وتربیتی را مقایسه کنید.

38- منظورازبحران ازدیدگاه اریکسون چیست؟ توضيح دهيد .

39- برجستگی نظریه اریکسون چیست؟ توضيح دهيد .

40- توجه انتخابی وغیر انتخابی را درنوع پردازش مقایسه کنید.(ازهرکدام دومورد)

41- معروف ترین تقسیم بندی حافظه مربوط به کیست وچندنوع است ؟ به ترتیب نام ببرید.

42- حافظه معنایی وحوادث خاص سیستم حافظه تولوینگ را با هم مقایسه کنید.

43- کارکردهای زبان را بنویسید.

44- چهاراصل مهمی که درگفتن می بایست رعایت شود را نام ببرید.

45- عوامل ریسک رفتاری را توضیح دهیدویک نمونه مثال بزنید.

46- سلامت روانی را تعریف کنید.

47- ناکامی را توضيح دهيد .

48- انواع واکنش دربرابرناکامی را نام ببرید.

49- انواع تعارض را نام برده ویکي از آن ها را توضیح دهید.

50- کدامیک از تعارض ها به سختی قابل حل شدن هستند ؟ چرا ؟ بنويسيد .

51- اختلال اضطراب فراگیر و هراس را  با يكديگر مقایسه کنید.

52- افراد دارای اختلال خلقی تک قطبی چه مشخصه ای دارند ؟ بنويسيد .

53- تيپ شخصيتي الف و ب را با يكديگر مقايسه كنيد .

54- چهارمرکزارایه کننده خدمات مشاوره ای وروان درمانی را نام ببرید.

55- هدف تحقيقات بنيادی در روان شناسی را بنويسيد .

56- هدف از تحقيقات کاربردی را باذکر مثالی توضيح دهيد .

57- ويژگي ها و مشخصات اصلی رشد را نام ببريد . 4 مورد .

58- شروع بلوغ به چه عواملی بستگی دارد ؟ ذكر كنيد .

59- مراحل رشد استدلال اخلاقی کلبرگ را به ترتيب نام ببريد و براي هر كدام مثالي ذكر كنيد .

60- 3 مورد از دلايل استفاده نوجوان از « خود کاذب » را بنويسيد .

 

61- ويژگی های نوجوانانی که در پايان دورة نوجوانی به هويت واقعی دست يافته اند را بنويسيد .

 

62- ويژگی های نوجوانانی که به هويت واقعی دست نيافته اند را بنويسيد .

 

63- کدام دسته از والدين در شکل گيری هويت فرزندان خود عملکرد بهتری دارند ؟

64- لوبهای چهار گانه مغزی را نام ببريد

65- نقش گلوگاه شناختی را در پردازش اطلاعات بيان کنيد

66- نظريه افلاطون در مورد حافظه و اطلاعات را بنويسيد

67- يادگيری ارادی را با يادگيری غير ارادی مقايسه کنيد

68- اشکال گوناگون سيستم زبان رانام ببريد .

69- منظوراز شنيدن حسی و شنيدن معنايي چيست ؟ توضيح دهيد .

70- 4مورد از تفاوتهای بين شنيدن و خواندن را بنويسيد .

71- شخصيت ضد اجتماعي را توضيح دهيد .

72-فشار چه زمانی بيشترين استرس را ايجاد می کند ؟ بنويسيد .

73- فرضيه چيست ؟ توضيح داده و مثالي براي آن ذكر كنيد .

74- روان شناسي در چه سالي ، توسط چه كسي و در كجا به عنوان يك علم تجربي مطرح شد ؟ بنويسيد .

75- موضوع و تعريف روان شناسي را بنويسيد .

76- با ذكر يك مثال نشان دهيد كه يك روان شناس چگونه به توصيف ، تبيين ، پيش بيني و كنترل رفتار مي پردازد .

77- هريك از رويكرد هاي روان شناسي را نام برده و بنويسيد براي مطالعه رفتار به چه عواملي توجه مي كنند ؟

78- روان شناسان براي توصيف رفتار از چه روشهايي براي جمع آوري اطلاعات استفاده مي كنند ؟ نام برده و هر كدام را توضيح دهيد .

79- همبستگي چيست ؟ توضيح داده و بنويسيد چند نوع همبستگي وجود دارد ؟ براي هر كدام مثالي ذكر كنيد .

80- روان شناسي باليني و روان پزشكي را با يكديگر مقايسه كنيد .

81- منظور از متغير مستقل و وابسته چيست ؟ بنويسيد .

 

 

 

 

 

 

[ شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 20:27 ] [ رحیم سبحانی ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

با سلام و عرض ارادت .سعي ما بر اين است كه در اين وبلاگ در حد امكان فعاليتهاي مرتبط با علم روان شناسي، سؤالات كتاب درسي ، مقالات علمي و ... را به اطلاعرهمكاران محترم و دانش آموزان برسانيم .باعث خرسندي است اگر ما رابا پيشنهادات و انتقادات سازنده از محتواي مطالب اين وبلاگ ياري فرماييد.
با سپاس فراوان - رحیم سبحانی
امکانات وب

キラキラブログパーツ

[PR] 好きな文章でタイピング!

روزشمار محرم عاشورا